Vissza a fõlapra

 

 

 

 

 

 

A Bükki Nemzeti Park

honlap

 


Az 1976-ban alapított Bükki Nemzeti Park elsõ hegyvidéki nemzeti parkunk, s igen gazdag földtani, felszínalaktani, botanikai, zoológiai és kultúrtörténeti értékekben.
A hegység változatos szerkezeti, kõzettani adottságaira alapozva sokszínû formakincs képzõdött. Ugyanakkor kevésbé ismertek, mint a többi természeti érték, ugyanakkor bennük menet közben is gyönyörködhetünk ezért elsõsorban a földtani és felszínalaktani értékeket mutatnánk be.
A Bükkalja felszínalkotó kõzetei mintegy 21-12 millió év között, a Kárpát-medence magmatizmusának intenzitásmaximuma idején, többször ismétlõdõ vulkáni törmelékszórások során 400-500 m vastagságban rakódtak le. A kémiai tulajdonságaik alapján riolitos-riodacitos összetételû vulkáni tufák elég változatosak; a könnyen porlótól az összesült, kemény tufaváltozatokig több típus is elõfordul.
Elsõként a kaptárkövekkel találkozunk a Mangó-tetõ oldalában, amelyek anyaga viszonylag homogén szürkésfehér színû, kézzel morzsolható horzsakövekben dús tufa, ami vízi leülepedési környezetre, esetleg a lerakódással egyidejû áthalmozódásra utal. A formákat mintegy 2 millió éve a folyóvizek preparálták ki zömében a Ny-D-DNy-i völgyoldalakon, a lejtok inflexiós pontja közelében, szerkezeti törésirányok mentén. A 1,5-30 m magas formák fokozatosan fejlõdnek. A kisebb csoportosan álló, a nagyobb, a hegyoldalhoz még csatlakozó, a típusos kúpszerû és a pusztuló formákba egy balkáni népcsoport faragott fülkéket a honfoglalás elõtt méhészkedés céljából.
A jégkorszakok idején alakultak ki az összesült, kemény tufavonulatokat átvágó patakok szurdokvölgyei. A Bükkalja idõsebb völgyei közé tartozó Tardi-patak a pliocén végi tektonikus mozgások hatására egyre mélyebbre vágta völgyét a könnyen erodálódó tufába. A Felsõ-szoros keményebb kõzeteiben azonban csak szûk szurdokot tudott kialakítani. Formailag leggazdagabb a szurdok legszûkebb és a legmélyebb középsõ szakasza, ahol a jégkorszakokban végbemenõ fagyaprózódás hatására orgonasípok módjára sorjázó kõzetoszlopok kísérik az erõsen kanyargó, medencékkel, eróziós üstökkel tagolt medret.
A szerkezeti vonalak mentén zömében mészkõben kialakult Hór-völgy földtani alapszelvények, feltárások, barlangok sokaságával és a Bükk legszebb krioplanációs formakincsével rendelkezik. Ide tartoznak az egybefüggõ sziklafalak, lépcsõk és teraszok, kõkapu-sorozatok legyezõszerûen kiterjedõ törmelékkúpokkal, törmelékpatakok, kõtornyok, ördögbordák amelyek szintén a jégkorszakokban végbemenõ fagyaprózódás hatására alakultak ki. Több helyen az egykori hegységképzõ mozgások nyomait is felfedezhetjük egy-egy hullámszerûen meggyûrt, vagy egymás mellett elmozdult mészkõrétegen.
Visszafelé menve a Subalyuk-barlangba jutunk amelynek vízszintes járatait valószínûleg a Hór, vagy egy mellékpatakja formálta ki, míg a függõleges szakaszok az itt húzódó, tektonikus hasadékok találkozásánál helyezkednek el. A barlang kedvezõ fekvése miatt a neandervölgyi õsember számára védelmet és jó szálláshelyet biztosított, s Európa hírû leleteket õrzött meg.
Oszlát elhagyva a Hór-völgy legszebb részén emelkedik az Ódorvár meredek, sziklás csúcsa tetején õskori, majd középkori vár nyomaival. A hegyet három szerkezetileg feltolt, erõteljesen összetördelt szürke tûzköves mészkõbõl álló pikkely építi fel. A jégkorszakokban a csupasz kõzetfelszínen a fagy repesztõ hatására a fentebb már jellemzett változatos formakincs alakult ki, amelybõl egyedülállóak a kiterjedt törmelékmezõk és a kõkapusorozatok a közel 100 m hosszú törmelékfolyásokkal.
Itt található továbbá a kiemelkedõ földtani-paleontológiai értékeket rejtõ Hajnóczy-barlang, mely valószínûleg a Bükk legidõsebb barlangja. A Hosszú-völgy és a Hór-völgy mentén futó tektonikus vonalak találkozásánál emelkedõ Füzérkõn az erõsen összetöredezett mészkõrétegeken szurdokszerû völgyrészletek kõtornyok, kõkapuk és rombarlangok láthatók.
A Bükk legismertebb geomorfológiai értékeit a triász mészkõformációk hordozzák, amelyek jó oldhatósága kedvezett a karsztos formakincs létrejöttének. A túra felmegy a fennsík peremére ahol oldott sziklafelszínek ún. ördögszántások, függõtöbrök vagy másképpen víznyelõk (Nagy-Hársas-, Tányéros-, Zsérci-Nagy-Déli-teber stb.), töbörsoros völgyek (pl. a Nagymezõn, a Zsidó-réten stb.), különbözõ típusú barlangok, aknabarlangok és rombarlangok (Létrási-vizes-bg, Szamentu-bg, Kis-Kõháti-zsomboly, Kálmán-réti-zsomboly, Pes-kõi, Tar-kõi-bg, Anna-mésztufa-bg. stb.) láthatók.
A fennsíkperem - kõzetminõségi, szerkezeti okok miatt kialakult - tájesztétikai szempontból is értékes "kövei" - a Bükkfennsíki Mészkõ Formáción a Pes-kõ, Cserepes-kõ, Tar-kõ, Három-kõ; vagy a Répáshutai Mészkõ Formáción a Vörös-kõ - szintén a jégkorszakok idején nyerték el mai arculatukat. A Három-kõrõl és a Tar-kõrõl csodálatos formagazdag tájkép tárul a szemek elé. A fennsíkperemi szurdokvölgyek kialakulása (Ablakos-kõ-völgy, Csondró-völgy, Leány-völgy, Imó-völgye stb.) a földtörténeti óidõben és középidõben (320-200 millió éve) lerakódott üledékek érintkezési zónájához köthetõ. Kb. 5 millió évvel ezelõtt a Bükk kitakaródásakor fokozatosan felszínre kerültek az egyre idõsebb kõzetrétegek, s az akkori felszíni vízhálózat átöröklõdött a karsztos térszínre, majd a jégkorszakok közötti (2,4 millió évtõl) meleg-nedves idõszakokban a patakok fokozatos bevágódásával nõtt a szurdokok mélysége. A könnyebben pusztuló kõzetsávokon (pl. agyagpala) a völgyoldalak lealacsonyodtak, a patakmedrek pedig kiszélesedtek. A kemény mészkõfalakat a patak a hátravágódás során látványos áttörésekkel, sokszor vízesésekkel töri át, a falakon pedig szerkezeti formaelemek (gyûrt, törésekkel szabdalt felszínek) jelennek meg.
A Nyomó-hegy, a Bükk idõsebb, 7-8 millió éves, hegylábfelszínének szigetszerû maradványa. A pliocén során a meleg-mérsékelt, félig-száraz éghajlaton a málló felszín formálását a záporpatakok végezték, s a vidék legnagyobb vízfolyásainak õsei a Bükk lassan emelkedõ, félig kitakart tönkjéhez csatlakozó peremvidéken fokozatosan hegylábfelszínt alakítottak ki. A korszak végi újabb felboltozódás hatására a folyók fokozatosan felszabdalták és tovább alacsonyították a platóroncsokat. Az eróziónak ellenálló összesült riolittufa részletek kipreparálódtak, s fokozatosan magasodtak a kialakuló új felszín fölé. Ez a Mész-hegy - Nyomó-hegy - Perpác aszimmetrikus hegycsoport õrzi a régebbi felszínmagasságot.
Észak felé érdemes visszanézni a Hór-völgy bejáratára, az elõttünk magasodó Mákszem szõlõskertjeire és a háttérben emelkedõ Ódor-hegy csúcsára.
Tisztában vagyunk vele, hogy nem lehet minden értéket fokozott védelem alá helyezni. Azonban ha a területet ért emberi beavatkozások nagyobb mértéke miatt elmarad a védelem, akkor a gazdasági tevékenységek növekedésével a veszélyeztetettség mértéke is fokozódni fog.
Ezért kérünk mindenkit, hogy óvja e szebbnél szebb képzõdményeket, hogy unokáink is gyönyörködhessenek benne!

Sütõ László